Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Varför är reglerna om onormalt låga anbud så svåra att tillämpa?

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Fel av kommun att inte upphandla byggentreprenad

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024

Regioner får rätt i miljardupphandling av hyrpersonal

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024

Fler vräks från sin bostad

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024

HFD-dom om allmänna handlingar och molntjänster

Målet gällde rätten att ta del av en handling. En myndighet hade delat en handling via en extern molntjänst inom ramen för myndighetens interna arbete. Ta del av HFD:s bedömning här. 

26 feb 2024

Tilläggsyrkanden fick behandlas i klump vid votering i fullmäktige

Frågan i målet är om den av fullmäktige valda beslutsordningen har lett till att beslutet om budgeten inte har kommit till på lagligt sätt. Läs domstolens bedömning!

26 feb 2024

Elev som nekats koshermat får ersättning

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

De nio polisprinciperna

I den här analysen går polismästaren Hans-Olof Sandén igenom de nio polisprinciperna.

20 feb 2024

PFAS-domen – Nytt principavgörande från HD om rätten till ersättning för PFAS-skador

I avgörandet fastställer HD att förhöjda halter av PFAS i blodet utgör en skadeståndsrättsligt ersättningsgill personskada. Vår expert Stina Bratt analyserar domen.

15 feb 2024

Vad hände på klimatmötet i Dubai?

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

Nekad rätt att överklaga registrering av nyckelbiotoper

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

Stärkt skydd för offentliganställda

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Ingen bostad med särskild service för 19-åring med psykisk ohälsa och allvarligt självskadebeteende

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

Vad är klimatjuridik?

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024

Kamerabevakning på skolor ska vara proportionerlig och en konsekvensbedömning avseende dataskydd bör göras

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

AI och arbetsrätten – vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet?

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

Tolkning av ansökan om återställande av försutten tid

Vår expert Ylli Dautaj går igenom beslutet Högsta domstolen 2023-10-24, mål nr Ö 3411-22, som handlar om tolkning av ansökan om återställande av försutten tid. 

15 dec 2023

Utökad rätt att studera nationella minoritetsspråk i gymnasiet

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Utredning om att höja säkerheten under byggprocessen

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,